VZN č. 2/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom obce