VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka