Všeobecno záväzné nariadenia

 | Size: 183 KB 13th Jan 2016 VZN č. 9/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce  | Size: 178 KB 2nd Jun 2017 VZN č. 8/2015, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatku  | Size: 175 KB 13th Jan 2016 VZN č. 7/2015 o určení miest a podmienok na umiestňovanie volebných materiálov  | Size: 240 KB 13th Jan 2016 VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 6/2011 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve  | Size: 321 KB 10th Jan 2020 VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2017 o miestnych daniach  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Hanušovce  | Size: 220 KB 13th Jan 2016 VZN č. 5/ 2015 Požiarny poriadok obce  | Size: 1 MB 25th Nov 2019 VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce  | Size: 217 KB 2nd Nov 2017 VZN č. 4/2017 o výške príspevku v školských zariadeniach obce  | Size: 216 KB 13th Jan 2016 VZN č. 4/2015 o výške príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  | Size: 227 KB 2nd Jun 2017 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 4/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Hanušovce  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 4/2011 - zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce  | Size: 201 KB 2nd Mar 2021 VZN č. 3/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v znení VZN č. 2/2013 a VZN č. 2/2015  | Size: 407 KB 2nd Sep 2019 VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišské Hanušovce i  | Size: 208 KB 2nd Nov 2017 VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 7/2015  | Size: 169 KB 13th Jan 2016 VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 3/2012 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Spišské Hanušovce  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Spišské Hanušovce  | Size: 147 KB 7th Oct 2013 VZN č. 22013 Zásady hosp - doplnenie  | Size: 415 KB 24th Sep 2021 VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni Spišské Hanušovce  | Size: 222 KB 2nd Mar 2021 VZN č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Spišské Hanušovce  | Size: 215 KB 19th Jun 2019 VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  | Size: 298 KB 1st Feb 2019 VZN č. 2/2018, ktorým sa ruší VZN 5/2015 v znení VZN č. 2/2017 - požiarny poriadok  | Size: 265 KB 2nd Nov 2017 VZN č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015  | Size: 259 KB 17th Jul 2015 VZN č. 2/2015 ktorým sa mení VZN č. 3/2011 - zásady hospodárenia s majetkom obce  | Size: 62 KB 10th Apr 2014 VZN č. 2/2014 o núdzovom zásobovaní  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 2/2012 o chove zvierat na území obce  | Size: 217 KB 12th Nov 2021 VZN č. 12021_spadova MŠ  | Size: 315 KB 4th May 2018 VZN č. 12018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  | Size: 268 KB 7th Oct 2013 VZN č. 12013 o určení výšky dotácie  | Size: 222 KB 12th Sep 2022 VZN č. 1/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce  | Size: 22 KB 12th Nov 2021 VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy  | Size: 197 KB 2nd Mar 2021 VZN č. 1/2020 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce  | Size: 211 KB 18th Mar 2019 VZN č. 1/2019 o organizovaní miestneho referenda  | Size: 226 KB 2nd Nov 2017 VZN č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska  | Size: 276 KB 30th Jan 2017 VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou  | Size: 12th Aug 2013 VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  | Size: 384 KB 5th Feb 2019 Štatút obce Spišské Hanušovce  | Size: 71 KB 20th Dec 2017 Rozpočet obce Spišské Hanušovce na roky 2018 - 2020  | Size: 212 KB 7th Mar 2017 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Spišské Hanušovce  | Size: 3 MB 20th Jun 2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce na roky 2015 - 2023 Konečné schválené znenie PHSR obce Spišské Hanušovce na roky 2015 - 2023
Next »Page 1 of « Prev