O obci

O obci :

Rozloha: 1430 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1313
Počet obyvateľov k 20. 10. 2016 – 762

Je to jedna z najstarších obcí na strednom Zamagurí v nadmorskej výške 614 m. Podľa miestnej legendy ju mal založiť poľský šľachtic Zápoľský, ktorý sa oženil s dcérou miestneho baču Hanuša. Farnosť tu mala existovať už od roku 1236.

S istotou však možno konštatovať, že obec vznikla na nemeckom práve po roku 1313. Založil ju šoltýs Henus na majetku Berzeviciovcov. Obec mala mnohých pánov. Zásadný vplyv zaznamenalo pôsobenie rehoľníkov Božieho hrobu z prepošstva v Lendaku, ktorí priviedli do Hanušoviec osadníkov z okolia Miechowa za Krakovom. Vlastnili obec až do roku 1593, kedy ju predali Jurajovi Horvátovi – Paločayovi.

                       

 

Kostol sv. Ondreja

 

Kostol svätého Ondreja v Spišských Hanušovciach bol postavený už pred rokom 1200. Je vybudovaný z kamenného muriva a nevyniká špecifikým slohom. V kostole sa nachádzajú umelecky hodnotné oltáre a sochy a drevené lavice.

Kaštiel HANUS

Pôvodne klasicistický kaštieľ, postavený v 19. storočí šľachtickou rodinou Spillenbergovcov, v roku 2008 zrekonštruovala firma IFK. Na priečelí budovy obdĺžnikového pôdorysu so zvýšeným prízemím a s manzardovou strechou, sa nachádza erb Spiellenbergovcov a Okoličániovcov. Keďže sa mobiliár nezachoval v pôvodnom stave, kaštieľ bol upravený na atraktívne hotelové zariadenie.

Lyžiarsky vlek Pod Bufarkom

Poľnohospodárske družstvo „Zamagurie

Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 19.11.1977 ako Jednotné Roľnícke družstvo v Spišských Hanušovciach. Zahrňovalo tri obce: Spišské Hanušovce, Jezersko a Veľkú Frankovú. Do podnikového registra bolo družstvo zapísané 29.11.1977. Družstvo vzniklo za účelom obhospodarovania úpadkovej poľnohospodárskej pôdy a tiež na základe rozhodnutia štátnych orgánovo socializácii oblasti Zamaguria. V roku 1980 bola k družstvu pričlenená obec Malá Franková a v roku 1988 obec Reľov. Družstvo takto hospodárilo na výmere 2 579 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo len 109 ha ornej pôdy. V roku 1991 došlo k rozdeleniu družstva na dve samostatné družstvá : Poľnohospodárske družstvo „Zamagurie“ Spišské Hanušovce (obce: Spišské Hanušovce, Reľov, Jezersko) a Poľnohospodárske družstvo „Goral“ Veľká Franková (obce: Veľká Franková a Malá Franková). PD Zamagurie sa zaoberá šľachtiteľským chovom oviec plemena zošľachtená valaška a taktiež chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka. Zo živočíšnej výroby podnik produkuje ovčie mliekov množstve cca. 110.000 litrov ročne. Odberateľom mlieka je Liptovská mliekareň a.s. Družstvo „Zamagurie“ Spišské Hanušovce patrí medzi jej najväčších dodávateľov ovčieho mlieka.Z rastlinnej výroby prevláda najmä výroba kvalitných krmovín pre potreby živočíšnej výroby, pretože PD hospodári v horskej výrobnej oblasti. V roku 1993 uviedlo družstvo do prevádzky vlastnú pekáreň a predajňu potravín.