Úradná tabuľa

 | Size: 580 KB 5th Jan 2023 VZN_č._12023o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišské Hanušovce VZN č. 1/2023  | Size: 174 KB 30th Dec 2022 Zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Spišské Hanušovce a vlastníkov Márie Pazerovej a Eduarda Pazeru.  | Size: 598 KB 15th Dec 2022 Rozpočet 2023 Rozpočet obce Spišské Hanušovce na roky 2023 - 2025  | Size: 416 KB 6th Dec 2022 VZN obce Spišské Hanušovce č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišské  | Size: 303 KB 6th Dec 2022 VZN č. 32022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 v znení VZN č. 8/2015 a 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku  | Size: 337 KB 2nd Dec 2022 NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023  | Size: 84 KB 29th Nov 2022 Návrh rozpočtu Obce Spišské Hanušovce na rok 2023  | Size: 551 KB 11th Nov 2022 Zverejnenie e-mailovej adresy pre referendum 2023  | Size: 10 KB 2nd Nov 2022 Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Spišské Hanušovce Voľby hlavného kontrolóra  | Size: 1 011 KB 19th Oct 2022 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov v ochrannom pásme VN/NN vedenia Spisske_Hanusovce (2)  | Size: 14 KB 30th Sep 2022 Zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve Obce Spišské Hanušovce a vlastníkov Marcela Bolcaroviča a manž. Ivany rod. Krempaskej  | Size: 312 KB 26th Sep 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK  | Size: 1 014 KB 26th Sep 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK  | Size: 1 MB 14th Sep 2022 Rozhodnutie-dodatočné povolenie stavby skladu krmiva  | Size: 91 KB 12th Sep 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu v Spišských Hanušovciach  | Size: 154 KB 12th Sep 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OcZ v Spišských Hanušovciach  | Size: 277 KB 24th Aug 2022 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín  | Size: 39 KB 17th Aug 2022 VZN č. 2/2022 o výške príspevku o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Hanušovce  | Size: 25 KB 15th Aug 2022 VZN č. 1/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce - návrh  | Size: 13 KB 4th Aug 2022 Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej/okrskovej volebnej komisie  | Size: 13 KB 28th Jul 2022 Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK v Spišských Hanušovciach  | Size: 12 KB 12th Jul 2022 Zverejnenie počtu obyvateľov obce Spišské Hanušovce ku dňu vyhlásenia volieb  | Size: 154 KB 12th Jul 2022 Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Spišské Hanušovce  | Size: 116 KB 10th Jun 2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK II.polrok_2022  | Size: 361 KB 31st May 2022 Záverečný účet Obce Spišské Hanušovce za rok 2021  | Size: 54 KB 27th Apr 2022 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa/ky ZŠ s MŠ_  | Size: 322 KB 25th Feb 2022 Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a ústneho konania dňa 16. 03. 2022 o 10:00  | Size: 313 KB 26th Jan 2022 Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021  | Size: 83 KB 11th Jan 2022 Rozpočet obce Spišské Hanušovce na roky 2022 - 2024  | Size: 337 KB 15th Dec 2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2022  | Size: 83 KB 8th Dec 2021 Návrh rozpočtu Obec na rok 2022-2024  | Size: 23 KB 8th Nov 2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Matiašovce  | Size: 343 KB 20th Oct 2021 Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby Comp-Shop, s.r.o. Bytča  | Size: 22 KB 18th Aug 2021 VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy  | Size: 297 KB 3rd Aug 2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín obci Jezersko  | Size: 22 KB 13th Jul 2021 Návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy  | Size: 1 MB 6th Jul 2021 Verejná vyhláška - Výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom v kat. území Spišské Hanušovce  | Size: 83 KB 10th Jun 2021 Výzva na konštituovanie Rady školy pri ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce  | Size: 26 KB 10th Jun 2021 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce  | Size: 166 KB 2nd Mar 2021 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020  | Size: 315 KB 10th Feb 2021 Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020  | Size: 337 KB 28th Jan 2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín  | Size: 201 KB 17th Dec 2020 VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 v znení VZN č. 2/2013 a VZN č. 2/2015 - Zásady hospodárenia a nakladania s ....  | Size: 222 KB 17th Dec 2020 VZN č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  | Size: 84 KB 3rd Dec 2020 Návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023  | Size: 19 KB 1st Dec 2020 Návrh VZN č. 22020, ktorým sa mení VZN č. 12016 o nakladaní s KO a DSO  | Size: 25 KB 11th Aug 2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny Obec Matiašovce  | Size: 102 KB 2nd Jun 2020 Záverečný účet obce za rok 2019  | Size: 122 KB 28th May 2020 NÁVRH_Plán_kontrolnej_činnosti_II.polrok_2020  | Size: 125 KB 8th Apr 2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  | Size: 590 KB 23rd Mar 2020 Cestovný poriadok platný od 1. marca 2020 Nový cestovný poriadok od 1. marca 2020 zo zástavky Spišské Hanušovce OcÚ a zastávky Spišské Hanušovce ZŠ  | Size: 3 MB 11th Mar 2020 Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí  | Size: 2 MB 10th Mar 2020 Verejná vyhláška _ rozhodnutie _ zákaz hromadných podujatí  | Size: 79 KB 25th Feb 2020 Pozemkové úpravy v našom katastri  | Size: 1 MB 18th Feb 2020 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  | Size: 972 KB 6th Feb 2020 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová  | Size: 189 KB 31st Jan 2020 Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v roku 2020  | Size: 23 KB 27th Dec 2019 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2020  | Size: 115 KB 28th Nov 2019 NÁVRH_Plán_kontrolnej_činnosti_HK obce na I.polrok_2020  | Size: 25 KB 26th Nov 2019 VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 42014 o miestnych daniach a poplatku  | Size: 84 KB 26th Nov 2019 Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022  | Size: 48 KB 25th Nov 2019 Zmluva o dielo  | Size: 447 KB 25th Nov 2019 Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK  | Size: 29 KB 13th Nov 2019 Informácia pre voliča  | Size: 42 KB 13th Nov 2019 Oznámenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR  | Size: 143 KB 13th Nov 2019 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR  | Size: 84 KB 24th Oct 2019 VZN č. 42019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce  | Size: 2 MB 8th Oct 2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín  | Size: 51 KB 16th Sep 2019 Výzva na predkladanie ponúk  | Size: 30 KB 11th Jul 2019 VZN č. 3/2019 o výške príspevku na režijné náklady na školské stravovanie - Návrh  | Size: 49 KB 4th Jul 2019 Smernica č. 2/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.  | Size: 226 KB 13th Jun 2019 Zamagurská Deviatka v rámci Dní obce - pozvánka  | Size: 16 KB 3rd May 2019 Výzva na predkladanie cenových ponúk  | Size: 101 KB 30th Apr 2019 Záverečný účet obce za rok 2018  | Size: 90 KB 25th Apr 2019 VZN č. 22019 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - NÁVRH  | Size: 13 KB 2nd Apr 2019 Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019  | Size: 342 KB 5th Mar 2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny  | Size: 13 KB 28th Feb 2019 Zverejnenie mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019  | Size: 211 KB 25th Feb 2019 VZN č. 12019 o organizovaní miestneho referenda  | Size: 3 MB 5th Feb 2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: "Nábytok do odborných učební"  | Size: 2 MB 5th Feb 2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s naázvom: "IKT a SW pre odborné učebne"  | Size: 3 MB 5th Feb 2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: "Didaktické pomôcky pre odborné učebne"  | Size: 319 KB 1st Feb 2019 Evidencia štandardov kvality odpadových vôd  | Size: 13 KB 28th Jan 2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  | Size: 383 KB 12th Nov 2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia výrubu dreviny  | Size: 453 KB 20th Sep 2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na voľbu starostu obce a na voľbu do Obecného zastupiteľstva Spišské Hanušovce Zoznam zaregistrovaných kandidátov do orgánov samosprávy Obce Spišské Hanušovce vo voľbách konaných 10. novembra 2018  | Size: 398 KB 4th Sep 2018 Štatút obce Spišské Hanušovce  | Size: 11 KB 27th Aug 2018 Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Spišské Hanušovce  | Size: 10 KB 27th Aug 2018 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  | Size: 215 KB 10th Aug 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov  | Size: 216 KB 10th Aug 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov  | Size: 38 KB 20th Jul 2018 Komunálne voľby 2018  | Size: 123 KB 10th May 2018 Záverečný účet obce za rok 2017  | Size: 554 KB 26th Feb 2018 Evidencia štandardov kvality za oblasť Voda - odpadová  | Size: 191 KB 14th Feb 2018 Výzva na predkladanie ponúk - Spišské Hanušovce  | Size: 149 KB 14th Feb 2018 Príloha č. 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií  | Size: 337 KB 14th Feb 2018 Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo  | Size: 46 KB 25th Jan 2018 Návrh VZN č. 1/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  | Size: 72 KB 29th Nov 2017 Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020  | Size: 258 KB 28th Nov 2017 Verejná vyhláška o schválení ROEP v našej obci  | Size: 178 KB 23rd Nov 2017 VZN č. 5/2017 o zmene VZN č. 4/2014 v znení VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a poplatku  | Size: 178 KB 2nd Nov 2017 VZN č. 5/2017 o zmene VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatku  | Size: 2 MB 31st May 2017 Mandátna zmluva  | Size: 432 KB 20th Jun 2016 Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody Tlačivo vyhodnotenia štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2015  | Size: 3 MB 20th Jun 2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce na roky 2015 - 2023 Konečné schválené znenie PHSR obce Spišské Hanušovce na roky 2015 - 2023  | Size: 403 KB 21st Sep 2015 Nariadenie starostu obce o oznamovaní protispoločenskej činnosti  | Size: 3 MB 13th Jul 2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce 2015 - 2023 Tento dokument je zverejnený na pripomienkovanie. Svoje pripomienky a návrhy adresujte Obecnému úradu v Spišských Hanušovciach osobne, písomne, či elektronicky na adresu starosta@spisskehanusovce.sk najneskôr do 19. júla 2015. Za Vaše pripomienky vopred ďakujeme.  | Size: 12th Aug 2013 Ako triediť odpad
Next »Page 1 of « Prev