Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Spišské Hanušovce na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou, Spišské Hanušovce 66, 059 04 Spišské Hanušovce.