Farmári pozor!

Farmári pozor!

Informácia pre vlastníkov farmárskych strojov

Podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR, č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel a podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nasledovnými legislatívnymi zmenami je možné získať tzv. farmárske značky pre všetky podomácky vyrobené vozidlá a pre komerčne vyrábané vozidlá vyrobené do 30.6.2009 (okrem napr. Multikár, V3S-iek a pod.), ktoré sú používané na pôdohospodárske práce na dobu 10 rokov.

Obec Spišské Hanušovce v spolupráci so stanicami technickej kontroly zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu a podľa množstva záujmecov do našej obce tzv. pojazdnú (mobilnú) stanicu technickej kontroly, z ktorej vlastník takéhoto vozidla získa protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna. Miesto a čas uskutočnenia tejto kontroly bude zverejnený. Kontrola bude na základné technické požiadavky na osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie zariadenia, zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a označenie pre pomalé vozidlá.

Podmienky na získanie „farmárskych ŠPZ“:

–  vypísať návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou – môžete si stiahnúť TU

– vypísať technické údaje vozidla – môžete si stiahnúť TU,

– zabezpečiť na karosérii vozidla VIN číslo (ak nie je),

– doručiť vytlačené fotografie vozidla (najlepšie zo všetkých strán),

– zabezpečiť protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna (vysvetlenie vyššie),

– predložiť relevantný doklad o rozsahu obhospodarovaného územia (doklad o vlastníctve, nájomnom vzťahu, potvrdenie obce alebo inom vzťahu k obhospodarovanom území a pod.),

– vyhlásenie navrhovateľa o prevádzke vozidla iba na obhospodarovanom území, na ktorom sa vykonávajú pôdohospodárske práce.

Tieto doklady je potrebné doručiť na Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – v klientskom centre v Kežmarku (tzv. Lipa). Navrhovateľovi (žiadateľovi) bude vydaný technický preukaz, ktorý následne je potrebné spoločne s uzatvoreným povinným zmluvným poistením tzv. PZP predložiť na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Kežmarku (tiež v Klientskom centre tzv. Lipa).