Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 5. 12. 2018

Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 5. 12. 2018

V stredu 5. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách uskutočnených 10. novembra 2018.

Na ustanovujúcom zasadnutí novozvolený starosta obce a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa tým svojho mandátu.

Po úvodnej časti rokovanie pokračovalo ďalšími bodmi. Obecné zastupiteľstvo schválilo program ďalšieho rokovania, poverilo Ing. Františka Kremapského na zvolávanie a vedenie zasadnutia OcZ, určilo plat starostovi obce, zvolilo sobášiacich, návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021, schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2018, Zásady odmeňovania poslancov OcZ,  plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

Pohľad od rokovacej miestnosti:

https://photos.app.goo.gl/TesFxskVyW3VP8vRA