Poľnohospodári pozor !!!

Poľnohospodári pozor !!!

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor doručil obci Verejnú vyhlášku, ktorou upozorňujú všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na povinnosť viesť evidenciu pozemkov, ktoré majú prenajaté a ktoré sami vlastnia a obhospodarujú, podľa prenajímateľov a druhu pozemku.

Uvedenú verejnú vyhlášku nájdete nižšie aj s prílohami, ako aj na úradne tabuli obce.

Verejná vyhláška

prílohy:

príloha č.1príloha č.2príloha č.3

starosta obce