Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Na Úradnej tabuli obce je zverejnená Výzva Obce Spišské Hanušovce na predkladanie ponúk stavebných prác na projekt:

„Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zníženia energetickej efektivity“.