Ing. Pavol Grainda – nový kontrolór obce

Ing. Pavol Grainda – nový kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. decembra 2016 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Spišské Hanušovce na funkčné obdobie 2017 – 2022 Ing. Pavla Graindu, bytom Spišské Hanušovce č. 142.

Svoje podnety, návrhy a prípadné sťažnosti môžete adresovať jemu osobne alebo e-mailom na adresu: kontrola@spisskehanusovce.sk

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce v časti Dokumenty-Kontrolór obce.