POZOR! Je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

POZOR! Je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

12.08.2015

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

Huncovská 38, 06001 Kežmarok, tel.: 052/4681971

Č.p.: ORHZ-KK1-255/2015                                                                                                                                                    V Kežmarku 12.08.2015

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Kežamrok

od 12. augusta 2015 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najjmä:

– zakladať a udržiavať ohne,

– používať otvorený oheň,

– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný najmä:

– zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť,

– zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarného náradia,

– udržiavať existujúce prejazdové cesty,

– prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou.

 

plk. Ing. Eduard Kolodzej

riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku