Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Oznamujeme verejnosti, že PSK predložil OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“. 

Uvedená Správa o hodnotení  a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja.

Svoje pripomienky môžete podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomne najneskôr do 21 dní OÚ Prešov.

bližšie viď:

Generel