Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

V stredu 10. decembra 2014 o 16,00 h sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Spišských Hanušovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V programe bola slávnostná časť, kde novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci OcZ zložili zákonom predpísaný sľub, čím sa oficiálne ujali svojich funkcií.

Súčasťou zasadnutia bola aj pracovná časť , kde obecné zastupiteľstvo:

– poverilo Ing. Barľáka zvolávaním a vedením zasadnutí OcZ v prípadoch uvedených v  § 12 zákona o obecnom zriadení,

– zastupovaním starostu obce bol poverený Peter Baka,

– schválilo sobášiacich,

– určilo plat starostovi,

– prerokovalo a schválilo VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku,

– prerokovalo a schválilo návrh rozpočtu obce za roky 2015-2017,

– schválilo Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015

Bližšie informácie sú na úradnej tabuli obce