ROEP – ukončenie

ROEP – ukončenie

Komisia ROEP sa dňa 27. marca 2014 stretla na svojom poslednom oficiálnom zasadnutí, kde rozhodovala o podaných návrhoch na vznik vlastníckeho práva k pozemkom vydržaním podľa § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. Zrhnutím činnosti komisie je schválenie 150 návrhov. Ostáva už len na správnom orgáne, ktorým je Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, či vydá rozhodnutia na všetky schválené návrhy.

Týmto sa chcem tiež poďakovať členom komisie Ing. Ondrejovi Trebuňovi a  Jozefovi Kostkovi, ako zástupcom vlastníkov, Jánovi Kocúrovi ako zástupcovi nájomníkom, Štefanovi Dermovi, zástupcovi katastrálneho odboru Okresného úradu v Kežmarku, Ing. Dagmar Kasanickej, zástupcovi lesného a pozemkového odboru Okresného úradu v Kežmarku, Danielovi Hurákovi, zástupcovi ŠL TANAPu a Ing. Andrejovi Ivanovi, zástupcovi Slovenského pozemkového fondu. Ďakujem im za účasť na zasadnutiach komisie a ústretovosť pri riešení jednotlivých návrhov.

V súčasnosti prebieha etapa vydávania rozhodnutí k jednotlivým návrhom. Po tejto etape bude prebiehať etapa zapracovávania jednotlivých rozhodnutí spracovávateľom a celkového preklopenia do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu budú odročené návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, hlavne vlastníckeho práva k parcelám KN-E (určeného operátu).