| Size: 383 kB 12th Nov 2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia výrubu dreviny  | Size: 453 kB 20th Sep 2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na voľbu starostu obce a na voľbu do Obecného zastupiteľstva Spišské Hanušovce Zoznam zaregistrovaných kandidátov do orgánov samosprávy Obce Spišské Hanušovce vo voľbách konaných 10. novembra 2018  | Size: 398 kB 4th Sep 2018 Štatút obce Spišské Hanušovce  | Size: 11 kB 27th Aug 2018 Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Spišské Hanušovce  | Size: 10 kB 27th Aug 2018 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  | Size: 215 kB 10th Aug 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov  | Size: 216 kB 10th Aug 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov  | Size: 38 kB 20th Jul 2018 Komunálne voľby 2018  | Size: 123 kB 10th May 2018 Záverečný účet obce za rok 2017  | Size: 554 kB 26th Feb 2018 Evidencia štandardov kvality za oblasť Voda - odpadová  | Size: 191 kB 14th Feb 2018 Výzva na predkladanie ponúk - Spišské Hanušovce  | Size: 149 kB 14th Feb 2018 Príloha č. 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií  | Size: 337 kB 14th Feb 2018 Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo  | Size: 46 kB 25th Jan 2018 Návrh VZN č. 1/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  | Size: 72 kB 29th Nov 2017 Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020  | Size: 258 kB 28th Nov 2017 Verejná vyhláška o schválení ROEP v našej obci  | Size: 178 kB 23rd Nov 2017 VZN č. 5/2017 o zmene VZN č. 4/2014 v znení VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a poplatku  | Size: 178 kB 2nd Nov 2017 VZN č. 5/2017 o zmene VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatku  | Size: 432 kB 20th Jun 2016 Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody Tlačivo vyhodnotenia štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2015  | Size: 3 MB 20th Jun 2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce na roky 2015 - 2023 Konečné schválené znenie PHSR obce Spišské Hanušovce na roky 2015 - 2023  | Size: 403 kB 21st Sep 2015 Nariadenie starostu obce o oznamovaní protispoločenskej činnosti  | Size: 3 MB 13th Jul 2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce 2015 - 2023 Tento dokument je zverejnený na pripomienkovanie. Svoje pripomienky a návrhy adresujte Obecnému úradu v Spišských Hanušovciach osobne, písomne, či elektronicky na adresu starosta@spisskehanusovce.sk najneskôr do 19. júla 2015. Za Vaše pripomienky vopred ďakujeme.  | Size: 12th Aug 2013 Ako triediť odpad
Next »Page 1 of « Prev